Izbornik Zatvoriti

Logoped

Šta je logopedija?

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani sa produkcijom govora, percepcijom i produkcijom To je naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Logoped je nezavisan stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana i naučnog istraživanja (definicija svetskog udruženja logopeda i fonijatara –IALP), a logopedija je struka u razvoju na liniji primenjene i čiste nauke.

Osnovnim logopedskim disciplinama smatraju se:

 1. afazija,
 2. dizartrija,
 3. poremećaji glasa,
 4. poremećaji fluentnosti govora,
 5. razvojni govorno-jezični poremećaji,
 6. poremećaji čitanja i pisanja,
 7. poremećaji hranjenja i gutanja,
 8. poremećaji uzrokovani cerebralnom paralizom,
 9. oštećenja sluha i
 10. kompleksni poremećaji.

Pomoćne discipline iz drugih naučnih područja su:

 1. biomedicinske nauke
 2. nauke o jeziku
 3. nauke o ponašanju

Koja je uloga logopeda?

Logopedi pomažu ljudima da se vrate u obrazovni, profesionalni, društveni i kulturni život. Takođe obuhvataju i oblast poremećaja koji se javljaju u odrasloj populaciji i u oblasti pismenosti

Logoped sprovodi preliminarnu procenu, ispitivanje i procenu poremećaja koji se posmatra, identifikuje što je više moguće uzroka, daje dijagnoze i prognoze; odlučuju da li je potrebna logopedska terapija.

Koristeći individualnu ili grupnu terapiju, logoped uz svoje kliničko iskustvo upotrebljava tehnike koje će omogućiti svim klijentima da maksimiziraju svoj verbalni ili neverbalni komunikativni potencijal.

Logoped sarađuje sa porodicom klijenta, medicinskim, obrazovnim, radnim ili socijalnim službama.

Preventivni logopedski tretman

Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od pacijenata ili roditelja i logopedskog pregleda, procenjuju i identifikuju faktori rizika za pojavu govorno-jezičkih smetnji i poremećaja.

Logoped pregled

Na osnovu anamnestičkih, kliničkih, testovnih i drugih nalaza logoped postavlja dijagnozu i daje uputstvo za dalji logopedski rad.

Logoped tretman

Logopedski teretman je proces usmeren ka prevenciji govorno-jezičkih smetnji i poremećaju, razvitku i rehabilitaciji (povraćaj) govorno-jezičkih sposobnosti. Logopedski tretman čine:

 1. organizacija,
 2. plan,
 3. program, pravi se za svakog pacijenta ponaosob.

Logoped kontrola

pregled pacijenta kojim se proverava govorno – jezički status i ocenjuje efekat i opravdanost primenjene terapijske procedure.

Kada se javljamo na pregled logopedu?

Najčešče se javljamo logopedu ukoliko se uoče problemi kod dece

 1. Dete ne govori
 2. Dete ponavlja reči
 3. Problem u izgovoru glasova
 4. Fonološki poremećaji
 5. Dete sve razume , a neće da priča
 6. Mazi se kad priča
 7. Muca kad priča

Logoped – stručno lice koje pruža pomoć deci, adolescentima i odraslima.

Logoped pomaže deci u prevazilaženju razvojnih poremećaja i smetnji tokom odrastanja i sazrevanja.

Adolescentima logoped pomaže u otklanjanju održivih razvojnih smetnji i poremećaja i prevazilaženju novonastalih poremećaja

Logoped u radu sa odraslim i starim osobama koristi logopedske tretmane za ublažavanje i otklanjanje govorno-jezičkih poremećaja, ali i za očuvanje i unapređenje komunikativnih sposobnosti.

 

U Poliklinici Life Impuls  logopedi sa velikim iskustvom:

Mirjana Milošević – logoped
Milan Ivanović – logoped