TIM LEKARA POLIKLINIKE LIFE IMPULS
P E D I J A T R I J A
Prof dr Hristina Stamenković pedijatar imunolog - alergolog
Prof dr Zlatko Djuric pedijatar - gastroenterohepatolog
Dr Dragana Ilić pedijatar - gastroenterohepatolog
Prof dr Ljiljana Pejčić pedijatar - kardiolog
Dr sci med dr Karin Vasić pedijatar - kardiolog
Prof dr Gordana Kostić pedijatar - hematolog
Dr Danijela Jovančić Petrović pedijatar - hematolog
Dr sci med dr Maja Slavković Jovanović pedijatar -pulmolog
Dr sci med dr Sandra Stevanović Stanković pedijatar - endokrinolog
Dr Jadranka Vukićević dečiji neuropsihijatar
Mr sci med dr Olga Milojković dečiji neuropsihijatar
Doc dr Miodrag Stanković dečiji psihijatar
Dr Neda Ilić dečiji psihijatar
Dr Martin Novak pedijatar - neurolog
Mr sci med dr Predrag Miljković pedijatar-nefrolog
Dr Marina Jonović pedijatar-neonatolog
Dr Daniela Đorđević pedijatar-neonatolog
Dr Snežana Ivanović pedijatar
Dr Slobodanka Stojanović pedijatar
Dr Vanja Petrovski pedijatar
Dr Gordana Antić pedijatar
Dr Gordana Đorđević pedijatar
Dr Predrag Miljković pedijatar (vakcinacija)
S A V E T O V A L I Š T E   Z A     P R A Ć E N J E R A Z V O J A D E C E   I     A D O L E S C E N A T A
Dr Snežana Ivanović specijalista pedijatar
Milena Petković Milenović psiholog
Mirjana Milošević logoped - defektolog
Dr Dragan Stamenković fizijatar
I N T E R N A   M E D I C I N A
K A R D I O L O G I J A
Prof dr Svetlana Apostolović internista - kardiolog
Mr sci med dr Ljubodrag Radević internista-magistar kardiologije
Prim mr sci med dr Svetlana Kostić internista-magistar kardiologije
Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović intrenista-magistar kardiologije
Prim dr sci med Nebojša Krstić internista - kardiolog
Dr sci med dr Dragana Stanojević internista - kardiolog
Prim dr Milena Radosavljević internista - kardiolog
Prim dr med Dušanka Branković internista
Dr Svetlana Pejčić internista
Prof dr sci med Maja Nikolić savetovalište za ishranu
Prof dr Jelena Jović savetovalište za ishranu
P U L M O L O G I J A
Prof dr Ivana Stanković pulmolog
Mr sci med dr Saša Jovanović pulmolog - magistar imunologije i alergologije
Dr Nela Perhoč pulmolog
Dr Vesna Veljković pulmolog
Dr Snežana Djordjević pulmolog
G A S T R O E N T E R O L O G I J A
Prof dr Danijela Benedeto Stojanov internista - gastroenterolog
Dr sci med dr Violeta Dinić Radović Internista - gastroenterolog
Mr sci med dr Bratislav Petrović Internista - gastroenterolog
Dr Marko Milanović Internista - gastroenterolog
Dr Danijela Jovanović internista - gastroenterolog
Dr Milanka Mrvić Anesteziolog
N E F R O L O G I J A
Doc dr Zorica Dimitrijević internista - nefrolog
Prof dr Branka Mitić internista - nefrolog
H E M A T O L O G I J A
Prof dr Lana Mačukanović Golubović internista-hematolog
Prim dr sci med dr Irena Ćojbašić internista-hematolog
Prim dr Tomislav Vukićević internista-hematolog
E N D O K R I N O L O G I J A
Prof dr Slobodan Antić Internista-endokrinolog
Dr Dušan Đorđević Internista-endokrinolog
Doc dr Milena Velojić Golubović Internista-endokrinolog
Mr sci med dr Selena Vukadinović Internista-endokrinolog
Dr Danijela Stojić Internista-endokrinolog
R E U M A T O L O G I J A
Doc dr Valentina Živković internista - reumatolog
Prim dr Vlado Skakić internista - reumatolog
N E U R O P S I H I J A T R I J A
Dr Irena Milić neuropsihijatar & psihoterapeut
Dr Dragan Milošević psihijatar
Prim dr sci med dr Irena Popovic psihijatar
Dr Zoran Svetozarevic psihijatar
Dr Ivana Stevanović Savović psihijatar
Mr sci med dr Ljiljana Trajanović neuropsihijatar
Doc dr Gordana Đorđević neurolog
Dr Zoran Stević neurolog
Dr Dragan Gavrilović neurolog
Dr Miodrag Živković neurolog

 

STRUČNI SARADNICI POLIKLINIKE LIFE IMPULS

Prof dr Svetlana Apostolovic internista kardiolog

Prof. dr Svetlana Apostolović, internista kardiolog

Mr sci med dr Ljubodrag Radevic internista magistar kardiologije

Mr sci. med. dr Ljubodrag Radević internista, magistar kardiologije

Prof dr Zlatko Djurić pedijatar gastroenterolog

Prof. dr Zlatko Đurić, pedijatar gastroenterolog

Prof dr Ivana Stanković pulmolog

Prof. dr Ivana Stanković, pulmolog

Dr Gordana Djordjevic pedijatar

Dr Gordana Djordjević
pedijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanovineuropsihijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanović
neuropsihijatar

Dr Violeta Dinic Radovic internista gastroenterolog

Dr Violeta Dinić Radović, internista gastroenterolog

Prof Dr Danijela Benedeto Stojanov

Prof dr Danijela Benedeto Stojanov, internista – gastroenterolog

Dr Zoran Svetozarevic psihijatar

Dr Zoran Svetozarević, psihijatar

Prim dr Dusanka Brankovic internista

Prim. dr Dušanka Branković, internista

Prim dr sci med Irena Popovic psihijatar

Prim. dr sci. med. Irena Popović, psihijatar

Prim dr Vlado Skakic internista reumatolog

Prim. dr Vlado Skakić, internista reumatolog

Prim mr sci med dr Svetlana Kostic internista magistar kardiologije

Prim. mr sci. med. dr Svetlana Kostić, internista magistar kardiologije

Prof dr Maja Ilic savetovalicte za ishranu

Prof. dr Maja Ilić, savetovalište za ishranu

Dr sci med Zorica Dimitrijevic internista nefrolog

Dr sci. med. Zorica Dimitrijević, internista nefrolog

Doc dr Gordana Djordjevic neurolog

Doc. dr Gordana Đordjević, neurolog

Prof dr Slobodan Antić internista endokrinolog

Prof. dr Slobodan Antić, internista endokrinolog

Doc dr Milena Velojic Golubovic internista endokrinolog

Doc. dr Milena Velojić Golubović, internista endokrinolog

Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović  internista - magistar kardiologije

Mr sci. med. dr Dušanka Kutlešić Kurtović  internista - magistar kardiologije

Dr Irena Milić  neuropsihijatar

Dr Irena Milić,  neuropsihijatar

Dr Snezana Ivanovic pedijatar

Dr Snežana Ivanović, pedijatar

Mr sci med dr Selena Vukadinovic internista magistar endokrinologije

Mr sci. med. dr Selena Vukadinović,
internista - endokrinolog

Prof sci med Ljiljana Pejcic pedijatar kardiolog

Prof dr Ljiljana Pejčić,
pedijatar - kardiolog

Prim dr sci med Nebojša Krstić internista kardiolog

Prim dr sci. med. Nebojša Krstić, internista - kardiolog

Dr Olga Milojkovic neuropsihijatar

Dr Olga Milojkovć,
neuropsihijatar

Sandra Stankovic

Dr sci med Sandra Stevanović Stanković pedijatar-endokrinolog

Miodrag Stankovic

Dr sci med Miodrag Stanković- dečiji psihijatar

Dr Jadranka Vukicević

Dr Jadranka Vukićević
neuropsihijatar

Prim Dr Tomislav Vukicević

Prim Dr Tomislav Vukićević
internista - hematolog

Maja Slavkovic Jovanovic pedijatar pulmolog

 Dr sci med Maja Slavković Jovanović - pedijatar pulmolog

Dr sci med Valentina ivković - internista reumatolog

Dr sci med Valentina ivković
internista reumatolog

Miljana Lazovic

Dr Miljana Lazović
specijalista radiolog

Dr Martin Novak

Dr Martin Novak
pedijatar - neurolog