TIM LEKARA POLIKLINIKE LIFE IMPULS
P E D I J A T R I J A
Prim dr med Lozana Marković specijalista pedijatar
Prof dr sci med Borislav Kamenov pedijatar - imunolog
Prof dr Hristina Stamenković pedijatar imunolog - alergolog
Prof dr sci med Zlatko Djuric pedijatar - gastroenterohepatolog
Prof dr sci med Ljiljana Pejčić pedijatar - kardiolog
Dr sci med Karin Vasić pedijatar - kardiolog
Prof. dr sci. med. Gordana Kostić pedijatar - hematolog
Dr sci med Maja Slavković Jovanović pedijatar -pneumofiziolog
Dr sci Sandra Stevanović Stanković pedijatar - endokrinolog
Dr med Jadranka Vukićević dečiji neuropsihijatar
Mr sci med dr Olga Milojković dečiji neuropsihijatar
Dr sci med Miodrag Stanković dečiji psihijatar
Dr Neda Ilić dečiji psihijatar
Dr Predrag Miljković pedijatar-nefrolog
Dr Marina Jonović pedijatar-neonatolog
Dr Daniela Đorđević pedijatar-neonatolog
Dr med Snežana Ivanović specijalista pedijatar
Dr Slobodanka Stojanović specijalista pedijatar
Dr med Vanja Petrovski specijalista pedijatar
Dr Gordana Antić specijalista pedijatar
Dr Gordana Đorđević specijalista pedijatar
Dr Predrag Miljković pedijatar (vakcine)
Dr Dragana Ilić pedijatar gastroenterolog
I N T E R N A   M E D I C I N A
K A R D I O L O G I J A
Prof dr sci med Svetlana Apostolović internista - kardiolog
Mr sci med dr Ljubodrag Radević internista-magistar kardiologije
Prim dr sci med Nebojša Krstić internista - kardiolog
Prim dr sci med Miodrag Damnjanović internista -k ardiolog
Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović intrenista-magistar kardiologije
Prim.mr sci med dr Svetlana Kostić internista-magistar kardiologije
Dr sci med Dragana Stanojević internista - kardiolog
Prim dr med Dušanka Branković internista
Dr Svetlana Pejčić internista
Prim.dr Milena Radosavljević internista - kardiolog
Prof dr sci med Maja Nikolić savetovalište za ishranu
G A S T R O E N T E R O L O G I J A
Prof Dr Danijela Benedeto Stojanov internista -gastroenterolog
Dr med Violeta Dinić Radović Internista -gastroenterolog
Mr sci med Dr Bratislav Petrović Internista -gastroenterolog
Dr med Marko Milanović Internista -gastroenterolog
Dr med Danijela Jovanović internista - gastroenterolog
N E F R O L O G I J A
Dr sci med sci Zorica Dimitrijević internista -nefrolog
prof dr Branka Mitić internista -nefrolog
H E M A T O L O G I J A
Prof Dr Lana Mačukanović Golubović internista-hematolog
Dr sci med Irena Ćojbašić internista-hematolog
Prim dr sci med Tomislav Vukićević internista-hematolog
E N D O K R I N O L O G I J A
Prof dr sci med Slobodan Antić Internista-endokrinolog
Dr Dušan Đorđević Internista-endokrinolog
Doc dr sci med Milena Velojić Golubović Internista-endokrinolog
Mr sci med dr Selena Vukadinović Internista-endokrinolog
Dr Danijela Stojić Internista-endokrinolog
R E U M A T O L O G I J A
Dr sci med Valentina Živković internista - reumatolog
Prim dr med Vlado Skakić internista - reumatolog
N E U R O P S I H I J A T R I J A
Dr med Jadranka Vukićević dečiji neuropsihijatar
Dr med Irena Milić neuropsihijatar & psihoterapeut
Dr med Dragan Milošević psihijatar
Prim dr sci med Irena Popovic psihijatar
Dr med Zoran Svetozarevic psihijatar
Dr med Ivana Savović psihijatar
Dr med Ljiljana Trajanović neuropsihijatar
Doc dr sci med Gordana Đorđević neurolog
Dr med Zoran Stević neurolog
Dr Dragan Gavrilović neurolog
Dr med Miodrag Živković neurolog

STRUČNI SARADNICI POLIKLINIKE LIFE IMPULS

Prim dr Lozana Markovic pedijatar osnivac poliklinike

Prim. dr Lozana Marković, pedijatar, osnivač poliklinike

Prof dr Svetlana Apostolovic internista kardiolog

Prof. dr Svetlana Apostolović, internista kardiolog

Mr sci med dr Ljubodrag Radevic internista magistar kardiologije

Mr sci. med. dr Ljubodrag Radević internista, magistar kardiologije

Prof dr Zlatko Djurić pedijatar gastroenterolog

Prof. dr Zlatko Đurić, pedijatar gastroenterolog

Prof dr Ivana Stanković pulmolog

Prof. dr Ivana Stanković, pulmolog

Prof dr Borislav Kamenov pedijatar imunolog

Prof. dr Borislav Kamenov, pedijatar imunolog

Dr Violeta Dinic Radovic internista gastroenterolog

Dr Violeta Dinić Radović, internista gastroenterolog

Prof Dr Danijela Benedeto Stojanov

Prof dr Danijela Benedeto Stojanov, internista – gastroenterolog

Dr Zoran Svetozarevic psihijatar

Dr Zoran Svetozarević, psihijatar

Prim dr Dusanka Brankovic internista

Prim. dr Dušanka Branković, internista

Prim dr sci med Irena Popovic psihijatar

Prim. dr sci. med. Irena Popović, psihijatar

Prim dr Vlado Skakic internista reumatolog

Prim. dr Vlado Skakić, internista reumatolog

Prim mr sci med dr Svetlana Kostic internista magistar kardiologije

Prim. mr sci. med. dr Svetlana Kostić, internista magistar kardiologije

Prof dr Maja Ilic savetovalicte za ishranu

Prof. dr Maja Ilić, savetovalište za ishranu

Dr sci med Zorica Dimitrijevic internista nefrolog

Dr sci. med. Zorica Dimitrijević, internista nefrolog

Doc dr Gordana Djordjevic neurolog

Doc. dr Gordana Đordjević, neurolog

Prof dr Slobodan Antić internista endokrinolog

Prof. dr Slobodan Antić, internista endokrinolog

Doc dr Milena Velojic Golubovic internista endokrinolog

Doc. dr Milena Velojić Golubović, internista endokrinolog

Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović  internista - magistar kardiologije

Mr sci. med. dr Dušanka Kutlešić Kurtović  internista - magistar kardiologije

Dr Irena Milić  neuropsihijatar

Dr Irena Milić,  neuropsihijatar

Dr Snezana Ivanovic pedijatar

Dr Snežana Ivanović, pedijatar

Mr sci med dr Selena Vukadinovic internista magistar endokrinologije

Mr sci. med. dr Selena Vukadinović,
internista - endokrinolog

Prof sci med Ljiljana Pejcic pedijatar kardiolog

Prof dr Ljiljana Pejčić,
pedijatar - kardiolog

Prim dr sci med Nebojša Krstić internista kardiolog

Prim dr sci. med. Nebojša Krstić, internista - kardiolog

Dr Olga Milojkovic neuropsihijatar

Dr Olga Milojkovć,
neuropsihijatar

Sandra Stankovic

Dr sci med Sandra Stevanović Stanković pedijatar-endokrinolog

Miodrag Stankovic

Dr sci med Miodrag Stanković- dečiji psihijatar

Dr Jadranka Vukicević

Dr Jadranka Vukićević
neuropsihijatar

Prim Dr Tomislav Vukicević

Prim Dr Tomislav Vukićević
internista - hematolog

Maja Slavkovic Jovanovic pedijatar pulmolog

Maja Slavković Jovanović - pedijatar pulmolog

Dr sci med Valentina ivković - internista reumatolog

Dr sci med Valentina ivković
internista reumatolog

Miljana Lazovic

Dr Miljana Lazović
specijalista radiolog